Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
ACV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

HNX | 18:06
Google news
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
+ Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Tổng hợp và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.
          - Nội dung họp: + Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận.
+ Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
+ Và các vấn đề khác
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 31/05/2024. Thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông
Thị trường đóng cửa
ACV
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn