TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29
APL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
16:05
APL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
16:08
APL: Thay đổi nhân sự
Thay đổi nhân sự
11:06
APL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
17:33
APL: Bổ sung chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Bổ sung chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14:53
APL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
17:55
APL: Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023
16:07
APL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
15:19
APL: Thông báo ngày dăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo ngày dăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
18:06
APL: Thay đổi nhân sự
Thay đổi nhân sự
13:31
APL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
09:52
APL: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
18:11