Phạm Nhật Vượng
Phạm Nhật Vượng
Tuổi:
56
Học vấn:
Cử nhân
TÀI SẢN
Tổng tài sản
37104.86 tỷ
Không có dữ liệu hiển thị
NGƯỜI THÂN
Không có dữ liệu hiển thị