Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Tuổi:
54
Học vấn:
Tiến sĩ
TÀI SẢN
Tổng tài sản
39416.64 tỷ
Không có dữ liệu hiển thị
NGƯỜI THÂN
Không có dữ liệu hiển thị