Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
Tuổi:
61
Học vấn:
Tiến sĩ
TÀI SẢN
Tổng tài sản
434.42 tỷ
Không có dữ liệu hiển thị
NGƯỜI THÂN
Không có dữ liệu hiển thị